портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 05 червня 2020

Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

 «      »                           2020 р.

Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):

1) у статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«банк геодезичних даних – система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;».

У зв’язку з цим абзаци другий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім – сімнадцятим;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«особистий електронний кабінет – це персональне місце сертифікованого інженера-землевпорядника, яке забезпечує взаємодію з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері землеустрою, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису та авторизації користувача під час виконання робіт із землеустрою;».

У зв’язку з цим абзаци десятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – сімнадцятим;

2) у статті 25:

в абзаці третьому частини четвертої викласти в редакції

«в електронній формі - із використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг.»;

після частини четвертої доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

«Документація із землеустрою в  електронній формі повинна відповідати таким вимогам:

формат зображення — кольоровий;

роздільна здатність — 300 точок на дюйм;

глибина кольору — не менше ніж 4 біти;

формат файла — PDF;

розмір файла — не більше ніж 100 мегабайтів.

Текст матеріалів виконаних робіт в електронній формі повинен бути розбірливим.»;

3) у статті 26:

у частині першій слова «і землекористувачі» замінити словами «,  землекористувачі та інші  заінтересовані особи у здійсненні землеустрою.»;

в абзаці другому частини другої:

слова «які є» замінити словами «один із яких  є»;

4) у статті 29:

у частині першій слово «розробку» замінити словами «виконання робіт»;

у частині другій слово «розробку» замінити словами «виконання робіт (складання)»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Документація із землеустрою в складі текстових матеріалів містить пояснювальну записку, в якій зазначається інформація про:

об’єкт землеустрою (існуючі та проектні характеристики: цільове призначення, категорія земель, угіддя);

наявність обмежень у використанні об’єкту землеустрою;

наявність обтяжень прав на земельні ділянки  об’єкту землеустрою;

підстави для проведення робіт із землеустрою;

виконавця робіт із землеустрою та його технічне і технологічне забезпечення;

проведені обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконувалися з метою складення документації із землеустрою (у разі виконання таких робіт);

використані відомості з банку геодезичних даних та джерела їх отримання (у разі формування земельної ділянки).»;

5) статтю 38 викласти в такій редакції:

«Стаття 38.  Оцінка земель та земельних ділянок під час здійснення землеустрою

Під час здійснення землеустрою може проводитися оцінка земель та земельних ділянок у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку земель».»;

6) у статті 47:

у частині четвертій після слів «національних природних парків,» доповнити словом «заказників,»;

у частині п’ятій:

у пункті «а» слово «на» замінити словами «на виконання робіт зі»;

пункт «г» виключити;

у пункті «і» після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

7) у пункті «і» частини другої статті 49 після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

8) у статті 50:

частину першу викласти в такій редакції:

«Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок та/або зміни чи встановлення цільового призначення земельних ділянок, у тому числі раніше сформованих.»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Одним проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок можливо здійснити формування та/або зміну цільового призначення двох і більше земельних ділянок за умови, що розпорядником земельних ділянок буде один орган виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.».

У зв’язку з цим частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«завдання на виконання робіт;»;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі зміни цільового призначення сформованої земельної ділянки);».

У зв’язку з цим абзаци десятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – дев’ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

в абзаці п’ятнадцятому після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

9) у статті 51:

у пункті «е» частини третьої після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «в» частини четвертої після слів «земельної ділянки» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

10) у статті 53:

у пункті «е» частини шостої після слів «на які встановлено обмеження або обтяження» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «г» частини сьомої після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

11) у статті 54:

у частині другій після слів «відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування» доповнити словами «або на підставі договору, укладеного між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки, щодо земель приватної власності.»;

частину третю викласти в такій редакції:

«Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації земель, порушених внаслідок дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу, крім підстав, визначених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть розроблятися на підставі рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та укладеного договору із розробником документації із землеустрою.»;

пункт «в» частини четвертої викласти в такій редакції:

«в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про розроблення робочого проекту землеустрою (крім земельних ділянок приватної власності) або рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу, або договір, укладений між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки щодо земель приватної власності;»;

12) у статті 55:

частину першу викласти в такій редакції:

«Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.»;

у частині десятій:

пункт «ґ» виключити;

у пункті «і» після слів «земельної ділянки» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «й» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

13) частину другу статті 55доповнити новим пунктом «д» такого змісту:

«д) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом).»

14) у частині першій статті 56:

у пункті «ґ» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

у пункті «д» після слів «наявні земельні сервітути» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

15) у частині другій статті 57:

у пункті «в» після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «ґ» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

16) у статті 661:

у частині першій після слів «які отримали кваліфікаційний сертифікат» доповнити словами «, якщо інше не передбачено цим Законом»;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Сертифіковані інженери-землевпорядники, які включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників після здійснення авторизації в особистому електронному кабінеті із використанням кваліфікованого електронного підпису можуть змінювати інформацію про місце роботи та про членство  в саморегулівній організації у сфері землеустрою.».

У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

у частині п’ятій слова «письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу на безоплатній основі» замінити словами «за зверненням фізичної особи у формі витягу на безоплатній основі в електронній формі»;

17) у статті 68:

в абзаці другому частини другої:

слово «грубе» виключити;

після слів «норм і правил у сфері землеустрою» доповнити словами «, яке створило негативні наслідки»;

після частини восьмої доповнити частиною дев’ятою  такого змісту:

«Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, які отримали позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у випадках, передбачених законодавством), або погоджені в порядку, встановленому Земельним кодексом України (у випадках, якщо документація із землеустрою не підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), що були розроблені сертифікованими інженерами-землевпорядниками до прийняття рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, підлягають затвердженню в порядку, встановленому Земельним кодексом України.».

У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;


Голова
Верховної Ради України                                                   Д. РАЗУМКОВ


Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» 

Розробник:   

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Стислий виклад змісту проекту:

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (далі – проект Закону) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Метою прийняття проекту Закону є уніфікація складових документації із землеустрою, оптимізація процесів у сфері земельних відносин.

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та на сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі “Документи” в рубриці “Обговорення проектів документів”.

 Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 33, e-mail: land@land.gov.ua.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2, тел.: (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71, e-mail: srudenko@me.gov.ua.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux