портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 21 жовтня 2020

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду розвитку сільських територій

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду розвитку сільських територій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:

1. Доповнити статтею 24-5 такого змісту:

"Стаття 24-5. Фонд розвитку сільських територій

1. Фонд розвитку сільських територій створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України та у складі спеціальних фондів бюджетів місцевого самоврядування.

2. При складанні проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період розмір Фонду розвитку сільських територій визначається у обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

Джерелами формування Фонду розвитку сільських територій – понад обсяг, визначений абзацом першим цього пункту – є надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ тощо.

3. Джерелами формування Фонду розвитку сільських територій у складі спеціальних фондів бюджетів місцевого самоврядування є:

доходи бюджетів місцевого самоврядування, визначені пунктами 2-1, 2-2, 12 частини першої статті 69-1 цього Кодексу.

4. Кошти Фонду розвитку сільських територій спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, мережі інтернет,  енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості, розвиток сільського туризму та послуг гостинності в сільській місцевості, реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, у сфері органічного виробництва, розвитку  малого та середнього підприємництва  в аграрній сфері та суміжних галузях, які відповідають пріоритетним цілям Програми діяльності Кабінету Міністрів України на відповідний рік в частині, що стосується сільського розвитку.

 5. Об'єднані територіальні громади до 1 серпня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів розвитку сільських територій, спрямованість яких відповідає положенням частини четвертої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір комісіями для оцінки та відбору програм і проектів, утвореними об’єднаними територіальними громадами відповідно до законодавства та потребують співфінансування за рахунок коштів Фонду розвитку сільських територій у складі Державного бюджету України у наступному бюджетному періоді.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів. Така комісія на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах для їх співфінансування у межах запланованого обсягу Фонду розвитку сільських територій у складі спеціального фонду Державного бюджету України, з врахуванням таких критеріїв розподілу коштів Фонду між областями:

60 відсотків коштів - з урахуванням площі земель, що знаходяться у комунальній власності об’єднаних територіальних громад;

40 відсотків коштів - з урахуванням кількості зареєстрованих сільськогосподарських товаровиробників в Державному аграрному реєстрі (електронний фермерський реєстр).

Частка бюджету місцевого самоврядування у загальних обсягах фінансування програм і проектів розвитку сільських територій, які передбачається реалізувати за рахунок коштів Фонду розвитку сільських територій, не може бути нижчою за        10 відсотків. 

При використанні коштів Фонду розвитку сільських територій у складі Державного бюджету України пріоритет надається програмам і проектам із вищою часткою співфінансування за рахунок бюджетів місцевого самоврядування.

6. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів розвитку сільських територій, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку сільських територій, та порядок використання коштів Фонду розвитку сільських територій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7. Розподіл коштів Фонду розвитку сільських територій за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами розвитку сільських територій затверджується Кабінетом Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про державний бюджет України. ".

2. У частині першій статті 64:

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (крім податку, визначеного пунктом 19-1  цієї частини статті);"

доповнити пунктом 19-1  такого змісту:

"19-1) 80 відсотків орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній та комунальній власності, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем розташування) таких ділянок".

3. У частині першій статті 69:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (крім податку, визначеного пунктом 4-1 цієї частини статті);"

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) 80 відсотків орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній та комунальній власності, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем розташування) таких ділянок".

4. Частину першу статті 69-1 доповнити пунктами 2-1 та 2-2 такого змісту:

"2-1) 20 відсотків орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній  та комунальній власності, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем розташування) таких ділянок;"

"2-2) цільовий внесок на розвиток сільських територій України. ".

5. Частину другу статті 70 викласти у такій редакції:

"2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства, у тому числі спрямовуються на фінансування видатків розвитку: інфраструктури, мережі інтернет,  енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості, розвиток сільського туризму та послуг гостинності в сільській місцевості, реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, у сфері органічного виробництва, розвиток  малого та середнього підприємництва  в аграрній сфері та суміжних галузях в рамках функціонування Фонду розвитку сільських територій".

6. У статті 71:

1) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Капітальні видатки в рамках функціонування Фонду розвитку сільських територій спрямовуються на фінансування видатків розвитку: інфраструктури, мережі інтернет,  енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості, розвиток сільського туризму та послуг гостинності в сільській місцевості, реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, у сфері органічного виробництва, розвиток малого та середнього підприємництва  в аграрній сфері та суміжних галузях";

2) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Фонд розвитку сільських територій є складовою частиною бюджету розвитку бюджетів місцевого самоврядування".

7. Частину другу статті 76 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1 обсяг Фонду розвитку сільських територій у складі спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, а у разі його недостатності, для забезпечення вимог абзацу другого частини третьої статті 24-5 цього Кодексу, – додаткові обсяги співфінансування програм і проектів, що передбачається реалізовувати за рахунок залучення коштів Фонду розвитку сільських територій у складі спеціального фонду державного бюджету України".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт а) частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24,        ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) укладення з орендарями земель сільськогосподарського призначення (незалежно від форми власності) договорів про участь у розвитку сільських територій відповідної територіальної громади, який передбачає сплату відповідного цільового внеску при укладанні / поновленні ними договорів оренди;"

2) статтю 6 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, ст. 280 із наступними змінами) доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"Державна реєстрація права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення (незалежно від форми власності) здійснюється після укладання орендарем договору з органом місцевого самоврядування про участь у розвитку сільських територій відповідної територіальної громади".

3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002,       № 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

 частину першу статті 12 доповнити новим пунктом л) такого змісту:

"л) укладення з орендарями земель сільськогосподарського призначення (незалежно від форми власності) договорів про участь у розвитку сільських територій  відповідної територіальної громади, який передбачає сплату відповідного цільового внеску (розмір на 1 га визначається об'єднаною територіальною громадою, щорічно в залежності від якості землі та не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки) при укладанні/поновленні ними договорів оренди;"

статтю 93 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:

"При укладанні / поновленні договорів оренди земель сільськогосподарського призначення (незалежно від форми власності) орендарі укладають з відповідним органом місцевого самоврядування договір про участь у розвитку сільських територій відповідної територіальної громади.".

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux