портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Проект Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Концепції сільського розвитку до 2030 року

Опубліковано 29 грудня 2020 року, 16:13

1) Замовник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування – Концепції сільського розвитку до 2030 року.

Сучасний розвиток сільської економіки вимагає удосконалення політики розвитку сільських територій, цілі якої мають бути акцентовані на підвищенні конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад, їх інвестиційної привабливості, поліпшенні природного середовища, покращенні якості життя сільського населення та сприянні диверсифікації економічної діяльності.

Тож, базові, нормативні та концептуальні напрями проекту Концепції сільського розвитку до 2030 року спрямовані на вирішення проблем у світлі положень Цілей Сталого Розвитку, які проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», а також підтримані Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Проектом Концепції сільського розвитку до 2030 року передбачається забезпечення сталого сільського розвитку, який передбачає єдність і врівноваженість трьох його складових: економічної, соціальної і екологічної.

Економічна складова базується на збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської конкурентоспроможної продукції, розвитку підприємництва та малих форм господарювання на селі тощо. Соціальна – на створенні оптимальних соціальних умов та підвищенні якості життя людини, як головної цінності розвитку суспільства, забезпеченні зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення та ін., а екологічна – на раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу сільських територій та їх екологічній безпеці.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Концепція сільського розвитку до 2030 року передбачає затвердження Заходів з реалізації Концепції. Серед заходів, можуть бути заходи (проєкти), які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів (проєктів) має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Концепції. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря; водні ресурси; відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки від реалізації Концепції відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Концепція не передбачає альтернативних сценаріїв розвитку.

6. Дослідження, які  необхідно провести, методи  і  критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту Концепції; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, цільовий аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування та обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Концепції:

зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Концепції сільського розвитку до 2030 року подаються до директорату сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24. 

Відповідальні особи:

Письменна Наталія Андріївна – керівник експертної групи з розроблення програм сільського розвитку директорату сільського розвитку, e-mail: n.pysmenna@me.gov.ua, тел. (044) 200-47-73.

Шарко Тетяна Степанівна – головний спеціаліст експертної групи з розроблення програм сільського розвитку директорату сільського розвитку, e-mail: tsharko@me.gov.ua, тел. (044) 200-23-81.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто по 12 січня 2021 року.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux